نام فارسى مگلومين آنتيموانات
  نام انگليسى MEGLUMINE ANTIMONATE
  نام تجارى دارو Glucantime
  گروه دارويى ضدلشمانيوم
  گروه شيميايى دارو ترکيب آنتيموان پنج ظرفيتي.
  مكانيسم اثر ترکيب آنتميوان ضمن از بين بردن لشمانيا داراى اثرات سمى کمى براى بدن است.
  موارد مصرف درمان لشمانيوز احشائى (کالا آزار) و لشمانيوز جلدى (سالک).
  ميزان مصرف بالغين و کودکان: روزانه ۶۰mg/kg به‌صورت عضلانى تزريق مي‌شود. مقدار مصرف به‌تدريج به‌صورت ذيل افزايش مي‌يابد: روز اول ۴/۱ دوز اوليه، روز دوم ۲/۱ مقدار مصرفي، روز سوم ۴/۳ مقدار مصرف و روز چهارم ۴/۴ مقدار مصرفى به مقدار دارو افزوده مي‌شود. دوره درمان ۱۲ـ۱۰ روز است که پس از ۶ـ۴ هفته در صورت نياز تکرار مي‌شود.
موارد منع مصرف: سل، نارسائى کبدى يا کليوى شديد، بيمارى شديد قلبي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
ناشى از عدم تحمل به آنتيموان (در شروع درمان): تب، سرفه (مشابه سياه سرفه)، درد عضلاني، استفراغ و واکنش‌هاى موضعى طى درمان سالک.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ تزريق دارو بايد به‌صورت عضلانى و به‌طور عميق صورت بگيرد.
ـ به‌علت احتمال عدم تحمل آنتيموان، مصرف دارو بايد به‌تدريج افزايش يابد.
ارزيابى باليني:
علائم عدم تحمل به دارو: در صورت علائمى مانند تب، سرفه، استفراغ و درد عضلاني. درمان بايد قطع شود يا مقدار کمترى ادامه يابد.
از نظر Cr, BUN پروتئين در ادرار و EKG طى دوره درمان ضرورى است.