نام فارسى لينسترنول
  نام انگليسى LYNESTRENOL
  نام تجارى دارو Exlutona, Minilyn
  گروه دارويى ضد باردارى
  گروه شيميايى دارو مشتق پروژسترون
  موارد مصرف از داروهاى ترکيبى جلوگيرى از باردارى خوراکى (به‌عنوان جزء پروژسترون)
  ميزان مصرف بالغين: روزانه يک قرص به‌صورت خوراکي.
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر به داروى PROGESTRONE مراجعه شود).