نام فارسى لوونورگسترول
  نام انگليسى LEVONORGESTROL
  نام تجارى دارو Ovrette. Microval
  گروه دارويى ضد باردارى
  گروه شيميايى دارو پروژستین
  مكانيسم اثر با مهار ترشح FSH، LH مانع تخمک‌گذاری شده، و باعث افزایش ضخامت محیط سرویکس می‌شود.
  موارد مصرف جلوگیری از بارداری (به تنهائی یا همراه اتینیل استرادیول).
  ميزان مصرف بالغین (خوراکی): روزانه یک قرص از روز اول حاملگی به‌طور مداوم.
بالغین (کاشتنی): در هفته اول قاعدگی هر 6 کپسول در زیر پوست قسمت وسط باز و کاشته می‌شود و پس از 5 سال کپسول‌ها خارج می‌شوند.
  توضيحات دارو برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به ذیل تک‌نگارهای PROGESTRONE . CONTRACEPTIVE