نام فارسى آيوکسي‌تليمت مگلوماين
  نام انگليسى IOXITALAMATE MEGLUMINE
  نام تجارى دارو Telebrix Meglumine
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی از دستگاه ادراری.
  ميزان مصرف برحسب نوع رادیوگرافی و شیوه انجام آن متغیر است.