نام فارسى آيوتروکسيت مگلوماين
  نام انگليسى IOTROXATE MEGLUMINE
  گروه دارويى ماده حاجب
  موارد مصرف رادیوگرافی کیسه صفرا و مجاری صفراوی.
  ميزان مصرف مقدار 100ml از دارو به آهستگی طی 15 دقیقه (ابتدا با سرعت کم و سپس با سرعت زیاد) انفوزیون می‌شود.
موارد منع مصرف: حساسیت مفرط، نارسائی قلبی، تیروتوکسیکوز، کروگلوبولینمی، نارسائی کبد . کلیه.
  توضيحات دارو احتیاطات: هیپرتیروئیدی، آسم برونشیال، میلوم مولتیول.