نام فارسى محلول اينتراپريتونئول
  نام انگليسى INTRAPERITONEAL DIALYSIS SOLUTION
  گروه دارويى محلول دیالیز صفاتی
  گروه شيميايى دارو ترکیب آب و املاح