نام فارسى اکاليپتوس
  نام انگليسى EUCALYPTUS
  نام تجارى دارو Tumagrippe
  گروه دارويى بخور
  گروه شيميايى دارو عصاره اوكاليپتوس
  موارد مصرف تخفيف علائم سرفه، گرفتگى بيني، التهاب و خشكى مجارى هوائى ناشى از سرماخوردگي، سينوزيت و برونشيت.
  ميزان مصرف يك قاشق از محلول را در ظرف مناسب محتوى آب بريزيد و به‌دفعات لازم به‌مدت 10-5 دقيقه بخور دهيد.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
آموزش به بيمار و خانواده:
به بيمار توضيح دهيد از مصرف خوراكى دارو خوددارى كند.
به بيمار توصيه كنيد درصورت ادامه يافتن سرفه و التهاب برونش براى رد احتمال بيماري‌هاى جدي‌تر به پزشك مراجعه كند.