نام فارسى روغن اتيوديزد
  نام انگليسى ETHIODIZED OIL
  گروه دارويى ماده حاجب
  گروه شيميايى دارو تركيب يددار
  مكانيسم اثر جذب اشعه ايكس و ايجاد سايه برروى عكس راديوگرافي.
  موارد مصرف راديوگرافى از رحم و لوله‌هاى رحمى و مجارى لمفاوى اندام‌ها.
  ميزان مصرف راديوگرافى لوله‌هاى رحمى و رحم:
بالغين: 5ml دارو تزريق در لوله‌هاى رحمى (با كنترل فلوئوروسكوپ)، درصورت پرنشدن هر دو لوله رحم مي‌توان 2ml به‌صورت تكميلى تزريق كرد.
راديوگرافى مجارى لمفاوى اندام‌ها:
بالغين: تزريق داخل مجراى لمفاوى با سرعت ۲/۰ـ۱/۰ ml/min زير فلوئوروسكوپى تا يافتن جاى مناسب فروكردن سوزن درصورت تشخيص دقيق محلى ۸ـ۶ ml از دارو (تا ورود دارو به كانال توراسيك) تزريق مي‌شود.
كودكان: به‌صورت ذكرشده و به‌مقدار ۶ـ۱ ml و حداكثر ۲۵/۰ ml/kg