نام فارسى اپي‌روبيسين
  نام انگليسى EPIRUBICIN HCL
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک
  گروه شيميايى دارو داروى سيتوتوكسيك و ضدميتوز
  موارد مصرف نئوپلاسم تخمدان، نئوپلاسم پستان، كارسينوم كولوركتال، كارسينوم معده، لمفوم لوسمي، مولتيپل ميلوما.
  ميزان مصرف بالغين: 75 تا 90mg/m2 به‌صورت منقسم طى مدت 5-3 دقيقه به‌صورت وريدى در دو روز متوالي؛ اين دورۀ درمانى هر 21 روز يكبار قابل تكرار است.
موارد منع مصرف: ضايعات و تضعيف مغز استخوان، افت عملكرد قلبي، مصرف (انوروبيسين و دوكسوروبيسين).
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
گوارشي: گلوسيت، تهوع، استفراغ، اسهال.
ديگر موارد: قرمزشدن ادرار، آلوپسي.
ملاحظات پرستاري:
پيگيرى آزمايشگاهي:
ـ عملكرد كبدى در شروع درمان و حين درمان.
ـ وضعيت عملكرد مغز استخوان با انجام CBC در فواصل منظم (معمولاً تعداد گلبول‌هاى سفيد بين روزهاى ۱۴ـ۱۰ پس از درمان به‌صورت گذرا کاهش مي‌يابد و ۲۱ روز پس از مصرف دارو به‌حالت طبيعى برمي‌گردد.
ـ محل تزريق از نظر خطر ترومبوز يا نشست دارو به بافت اطراف که سبب بروز سلوليت و نکروز شديد مي‌شود. تزريق در وريدهاى کوچک يا تزريق مکرر در يک وريد سبب اسکلروز وريدى مي‌شود.