نام فارسى امولسيفايد چرب
  نام انگليسى EMULSIFIED FAT
  گروه دارويى تأمين‌كننده كالرى و موادغذائى
  گروه شيميايى دارو تري‌گليسريد
  مكانيسم اثر اين تركيب مخلوطى از تري‌گليسريدهاى خنثى (عمدتاً اسيدهاى چرب اشباع‌نشده) است و اسيدهاى چرب عمده موجود عبارت است از: امولسيون اسيد استئاريك، اسيد پالميتيك، اسيدلينولنيك، اسيد لينولئيك، اسيد آراشيدونيك.
  موارد مصرف پيشگيرى يا درمان كمبود اسيدهاى چرب ضرورى اسيد لينولئيك، لينولينك، آراشيدونيك، همچنين تأمين كالرى موردنياز.
  ميزان مصرف بالغين: روزانه 500 تا 1500ml همراه با محلول قندى و محلول اسيدهاى آمينه، سرعت تزريق در 10 دقيقه اول 20 قطره در دقيقه و پس از آن طى نيم‌ساعت به‌سرعت 60-40 قطره قابل افزايش است.
كودكان: روزانه 5 تا 40ml/kg به‌صورت وريدي.
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
اين تركيب به‌عنوان قسمتى از تغذيه وريدى (TPN) مي‌بايد از راه وريدي‌هاى محيطى بزرگ يا وريد مركزى (به‌وسيله كاتتر تجويز شود).
اين تركيب مي‌ـواند حداكثر 60% از كالرى موردنياز بيمار را تأمين كند، 40% ديگر بايد با استفاده از محلول قندى و اسيدهاى آمينه تأمين شود.
ـ در صورت مشاهده تشکيل سطوح مشخص در امولسيون چربى از مصرف آن خوددارى کنيد.