نام فارسى ادي‌تي‌ايت دي‌کبالت
  نام انگليسى DICOBALT EDETATE
  گروه دارويى پادزهر مسموميت با سيانور
  گروه شيميايى دارو آنتاگونيست سيانور
  موارد مصرف درمان مسموميت با سيانور.
  ميزان مصرف بالغين: يك آمپول (300mg) از دارو از راه وريدى درمدت يك‌دقيقه تزريق مي‌شود و به‌دنبال آن 50ml از محلول اكستروز 50% (با همان سوزن) تزريق مي‌شود. براى بار دوم نيز مي‌توان درصورت نياز اين كار را تكرار كرد. همين‌طور پس از گذشت 5 دقيقه براى بار سوم نيز اين كار را تكرار كنيد.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى - عروقي: افت فشارخون، تاكيكاردي.
گوارشي: استفراغ.
ديگر موارد: آنافيلاكسي.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ بهتر است حين تزريق دارو، اكسيژن، و ديگر وسايل لازم جهت احياى قلبى - عروقى در دسترس باشد و درصورت نياز استفاده شود.
ـ دارو را تنها در موارد قطعى مسموميت با سيانور مصرف کنيد.