نام فارسى دکسترومتورفان ـ پى
  نام انگليسى DEXTROMETHORPHAN-P
  نام تجارى دارو Ambenyl
  گروه دارويى ضدسرفه، ضداحتقان
  گروه شيميايى دارو تركيب دكسترومتورفان و سودوافدرين
  موارد مصرف كاهش سرفه‌هاى بدون خلط و احتقان ناشى از سرماخودگي.
  ميزان مصرف بالغين و كودكان بيش از 12 سال: 10ml خوراكى هر 6 ساعت (حداكثر 40mg/day).
كودكان 12-6 سال: 5ml خوراكى هر 6 ساعت (حداكثر 20mg/day).
كودكان 5-3 سال: 2/5ml خوراكى هر 6 ساعت (حداكثر 10mg/day).
  توضيحات دارو (براى اطلاعات بيشتر به ذيل‌نام‌هاى دكسترومتورفان HBr و سودوافدرين مراجعه شود).