نام فارسى دکسترانومر
  نام انگليسى DEXTRANOMER
  نام تجارى دارو Debrisan
  گروه دارويى شستشودهنده موضعى زخم
  گروه شيميايى دارو پلي‌مر هيدروفيليك (آب‌دوست) دكستران.
  مكانيسم اثر با جذب اگزودا و ذراتى كه در سطح زخم قرار دارند، باعث كاهش التهاب و ادم مي‌شود.
  موارد مصرف با جذب اگزودا و ذراتى كه در سطح زخم قرار دارند، باعث كاهش التهاب و ادم مي‌شود.
  ميزان مصرف بالغين و بچه‌ها: لايه‌اى از دارو به‌ ضخامت يك‌چهارم اينج برروى ناحيه گرفتار بماليد و اين كار را دوبار در روز، برحسب نياز، انجام دهيد و روى آن را با گاز استريل بپوشانيد.
موارد منع مصرف: حسايت مفرط، فيستول‌هاى عميق، مجارى سينوسي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
پوستي: آريتم، درد، تحريك، تاول، و در هنگام عوض كردن پوشش روى زخم ممكن است خونريزى ايجاد شود.
احتياطات: در حاملگى با احتياط مصرف شود.
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
پس از تميزكردن زخم، آن را خشك نكنيد.
محل زخم را بپوشانيد، ولى از پوشاندن شديد و محکم زخم امتناع شود.
ـ پس از مخلوط کردن فرم قطره (bead) دارو با گليسيرين از آن استفاده شود و از مخلوط کردن آن با ساير مواد اجتناب شود؛ از محلول‌ەاى مانده استفاده نکنيد.
روش تهيه / تجويز:
ـ محفظه‌هاى حاوى دارو بايد محکم و دربسته باشند و در جاى خشک و در دماى اطاق نگهدارى شود.
ارزيابى باليني:
پاسخ درماني: خشکى محل و حتى نواحى نزديک به زخم.
ناحيه‌اى از بدن که گرفتار شده، زمان گرفتاري، و اعمالى که باعث بهبود يا تشديد اين وضعيت مي‌شوند.
آموزش به بيمار و خانواده:
ـ که درمان به زمانى حدود ۲ـ۱ هفته نياز دارد.
ـ و در صورتى‌که اين وضعيت بيش از ۲ هفته طول کشيد، پزشک را مطلع کنيد.