نام فارسى دهيدرومتين
  نام انگليسى DEHYDROMETINE
  نام تجارى دارو Dametin, Mebadin
  گروه دارويى ضد آميب
  گروه شيميايى دارو مشتق مصنوعى استين
  مكانيسم اثر داراى اثر كشندگى آميب است.
  موارد مصرف آميبياز حاد روده‌اى و كبد - ابتلاء به فاسيولاهپاتيكا.
  ميزان مصرف آميبياز:
كودكان: 1 تا 1/5mg/kg/day در دوز منقسم تا 5 روز (به‌صورت تزريق عميق عضلاني).
فاسيولا هپاتيكا:
به‌مقدار بالا به‌مدت 10 روز (همراه با مصرف كلروكين خوراكي).
  توضيحات دارو ملاحظات پرستاري:
اين دارو به‌دليل دفع سريع از بدن و كاهش احتمال تجمع در بدن داروى خوبى براى كودكان نيست.