نام فارسى کلادريبين
  نام انگليسى CLADRIBIN
  نام تجارى دارو Leustatin
  گروه دارويى آنتي‌نئوپلاستيک
  گروه شيميايى دارو آنالوگ پورين
  مكانيسم اثر اين ماده آنالوگ پورين است كه به د‍‍ِآميناسيون مقاوم است.
  موارد مصرف Hairy Cell Leukemia
  ميزان مصرف بالغين: تزريق وريدى تك‌دوز روزانه 0/09mg/kg/day به‌مدت 7 روز.
موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
عمومي:‌خستگي، سردرد، تهوع.
خوني: آنمي، ترومبوسيتوپني.
احتياطات: اُفت عملكرد كليوى و مغز استخوان.