نام فارسى سيتيکولين سديم
  نام انگليسى CITICOLINE SODIUM
  نام تجارى دارو Neurocholine
  گروه دارويى افزايش‌دهندۀ جريان خون مغز
  گروه شيميايى دارو افزايش‌دهندۀ جريان خون
  مكانيسم اثر تحريك بيوسنتز فسفوليپيدها، افزايش تحمل ايسكمى و هيپوكسي.
  موارد مصرف افت سطح هوشيارى بعد از ضربه‌هاى مغزي، آنسفالوپاتي، كوماى متابوليك يا ناشى از مسموميت، به‌هوش آوردن بيمار پس از بيهوشي، مواد مخدر.
  ميزان مصرف بالغين: 50 تا 100mg بصورت تزريق عضلانى / وريدي، يك يا دو بار در روز.
كودكان: مقدار 250mg در دو روز مساوي.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
اُفت فشارخون (گذرا)، گُرگرفتگي، تحريكات رفتاري، بي‌خوابي.