نام فارسى بى سى ان يو
  نام انگليسى BCNU
  گروه دارويى ساير
  توضيحات دارو (جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تك‌نگار CARMUSTINE).