نام فارسى استيل‌کولين کلرايد (داخل چشمى)
  نام انگليسى ACETYLCHOLINE CHLORIDE (Intraocular)
  گروه دارويى چشم - تنگ‌كننده مردمك چشم
  گروه شيميايى دارو تركيب چهارظرفيتى آمونيوم
  موارد مصرف ايجاد انقباض مردمك بعد از بيرون آوردن عدسى در جراحى آب‌مرواريد، ايجاد ميوز سريع در برداشتن عنبيه و ديگر جراحي‌هاى بخش قدامى چشم.
  ميزان مصرف در بالغين: براى تزريق داخل كره چشم مي‌توان از 0/3 تا 0/5ml از محلول 1% براى انقباض مردمك استفاده كرد. همچنين تزريق 0/5 تا 1ml از دارو در حفره جلويى عنبيه با استفاده از سوند باريك نيز تجويز مي‌شود.
موارد منع مصرف: التهاب حاد يا مزمن عنبيه و همچنين در كودكان.
  توضيحات دارو عوارض جانبي:
قلبى و عروقي: اُفت فشارخون - كندى قلب.
پوست: تعريق و گرمى به‌علت اثرات سيستميك كولينرژيك.
چشم: اُفت فشار داخل چشم (مخصوصاً درصورت Overdose دارو) 6-3 ساعت بعد از جراحي، آتروفى عنبيه، كدورت عدسي.
احتياطات: نارسائى قلبي، آسم برونشيال، حاملگى (گروه C).
ملاحظات پرستاري:
توصيه‌ها:
ـ تزريق دارو بايد به‌صورتى انجام شود که صدمه‌اى به آندوتليوم وارد نشود.
ـ غلظت‌هاى بالاى ۱% به سبب ايجاد ادم قرنيه و کراتوپاتى نبايد مصرف شود.
ـ آمپول را از نظر درصد داروى موجود در آن کنترل کنيد.
ارزيابى باليني:
چشم: هنگام استفاده از دارو در جراحى چشم اين دارو ايجاد ميوز کوتاه مدت مي‌کند (زيرا توسط کولين استراز بافتى از بين مي‌رود) با شستشوى مستقيم اتاقک قدامى چشم بعد از جراحى مردمک به‌حال اول برمي‌گردد.