نام فارسى استامينوفن کدئين
  نام انگليسى ACETAMINOPHEN CODEINE
  نام تجارى دارو Phenophen, Tylenol
  گروه دارويى ضد تب / ضد درد
  گروه شيميايى دارو تركيب استامينوفن و كدئين
  ميزان مصرف بالغين: 2-1 قرص هر 4 ساعت (درصورت نياز).
  توضيحات دارو جهت اطلاعات بيشتر مراجعه شود به تك‌نگارهاي
(ACETAMINOPHEN و CODEINE PHOSPHATE)