نام فارسى آ. اس. آ کدئين
  نام انگليسى A.S.A CODEINE
  نام تجارى دارو Empirin
  گروه دارويى ضد تب / ضد درد
  گروه شيميايى دارو تركيب ساليسيلات و كدئين
  ميزان مصرف در بالغين: 2-1 قرص از راه خوراكى هر 6-4 ساعت (درصورت نياز) تجويز شود.
(جهت اطلاعات بيشتر به ذيل اسامى A.S.A و CODEINE مراجعه نمائيد).