مى‌بايست يک برنامه متناسب با زمان موجود در اولين جلسه مشورت، طرح‌ريزى گردد.


اگرچه همراه کردن واکسن‌ها با هم مؤثر و مفيد است، در برخى موارد رقابت آنتى‌ژنيک ديده مى‌شود که منجر به عدم‌موفقيت در امر ايمن‌سازى مى‌گردد. واکنش بين واکسن TAB يا وبا از يک طرف و واکسن‌هاى ويرال از طرف ديگر، غيردلخواه و غيرمفيد مى‌باشد البته در اين مورد واکسن آبله مستثنى است. مدت زمان بين انجام واکسيناسيون برعليه تب‌زرد، وبا و TAB مى‌بايست تا حدامکان طولانى باشد و به‌ هيچ‌وجه نمى‌بايستى که از ۲ هفته کمتر باشد.


براى دو نوع واکسن بين‌المللى که ممکن است نياز باشد، برنامه و جدول زير توصيه مى‌گردد:


روز اول تب زرد
روى سى‌ام وبا


براى ساير واکسن‌ها، حداقل ۳ ماه لازم است تا ايمن‌سازى کامل گردد.


روز اول تب‌زرد + DT Polio اولين تزريق
روز ۳۰ DT Polio دومين تزريق + Typhim Vi
روز ۶۰ DT Polio سومين تزريق
روز ۹۰ وبا