اصطلاح آنتى‌سرم به موادى اطلاق مى‌شود که در حيوانات توليد شده‌اند. در اصل با تجويز آنتى‌سرم و آنتى‌توکسين که از منابع غيرانساني، مثل اسب، به‌دست آمده است ايمنى غيرفعال حاصل مى‌شود. از آنجائى که فرآورده‌هاى ايمون‌گلوبولين انسانى فقط براى تعداد اندکى از بيمارى‌ها وجود دارد، آنتى توکسين‌هائى که از نتايج مطالعات بر روى حيوانات به‌دست مى‌آيد کماکان يکى از پايه‌هاى اصلى ايمنى غيرفعال هستند. اين آنتى توکسين‌ها برعليه، کزاز، ديفتيري، بوتوليسم، قانقاريا و مارگزيدگى وجود ندارد. تجويز آنتى‌سرم گاهى به بيمارى سرم (Serum sickness) و شوک آنافيلاکتيک منجر مى‌شود که به علت حساسيت غيرعادى فرد گيرنده مى‌باشد. روند فعلى اين است که تا جائى که ممکن است از ايمون‌گلوبولين استفاده شود. موارد استفاده از آنتى سرم‌ها در جدول (روش‌هاى ايمنى‌سازى غيرفعال با آنتى‌سرم‌ها) ليست شده است.


روش‌هاى ايمنى‌سازى غيرفعال با آنتى‌سرم‌ها

بيمارى ايمن‌سازى غيرفعال (آنتى‌سرم)
۱. ديفترى بلافاصله بعد از تماس‌هاى مشکوک افراد حساس، ۱۰۰۰-۵۰۰ واحد آنتى توکسين ديفترى از راه عضلانى تجويز مى‌شود. محافظت، بيش از ۳-۲ هفته دوام ندارد.
۲. کزاز هر چه سريع‌تر بعد از جراحت ۱۵۰۰ واحد از سرم ضد کزاز اسبى به‌عنوان مقدار پيش‌گيرى‌کننده زيرپوستى يا عضلانى تجويز مى‌شود.
۳. قانقاريا (گازگانگران) يک ضدسم چند ظرفيتى استفاده مى‌شود. بيمارى که زخم مشکوک به آلودگى با اسپورگاز گانگرن دارد بايد ۱۰،۰۰۰ واحد آنتى ‌توکسين کلستريديوم - پرفرنجس (کلستريديوم - ولشي) و ۵۰۰۰ واحد آنتى توکسين کلستريديوم - سپتيکوم و ۱۰،۰۰۰واحد ضدسم کلستريدوم - اودماتينس (Cl.oedematiens) به‌صورت عضلانى و يا در موارد اورژانس داخل وريدى تزريق شود.
۴. هارى ۷۲ ساعت و ترجيحاً ۲۴ ساعت بعد از مواجهه ۴۰ واحد به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن از آنتى‌سرم‌ هارى به‌صورت عضلانى تجويز مى‌شود. قسمتى از آنتى‌سرم به‌صورت موضعى داخل زخم زده مى‌شود.
۵. بوتوليسم وقتى شک به بوتوليسم وجود دارد ۱۰،۰۰۰ واحد آنتى توکسين چند ظرفيتى هر ۴-۳ ساعت توصيه مى‌شود.