در حال حاضر توجه زيادى به محافظت جامعه در مقابل مواد جهش‌زا (موتاژن) مثل اشعه X و ديگر اشعه‌هاى يونيزه و نيز موتاژن‌هاى شيميائي، مى‌شود. بيمارانى که تحت عکس‌بردارى با اشعه X قرار مى‌گيرند بايد در مقابل تابش بى‌مورد اشعه X به غدد جنسى محافظت گردند. عکس‌بردارى با اشعه X، از رحم زنان حامله، براى مشخص کردن دوقلوئى و قرار جنين(Lie of the Foetus)، به‌شدت منع شده است. بيمارى هموليتيک Rh که از نظر ژنتيکى يک اختلال ايمونولوژيک محسوب مى‌گردد، با تزريق گلوبولين ضدآنتى‌ژن D، قابل پيشگيرى است.