بيمارى‌هاى مادرزادى قلبى (CHD)

بيمارى‌هاى مادرزادى قلب (Congenital Heart disease) شامل گروهى از ناهنجارى‌هاى ساختمانى قلب و عروق است که در زمان تولد وجود دارند، اما ضرورتاً بعد از تولد ممکن است تشخيص داده نشود. ممکن است يک نقص يا ترکيبى از چند نقص وجود داشته باشد. علت واقعى CHD در حداکثر موارد يا ۹۰% موارد، ناشناخته است. بيمارى‌هاى مادرزادى قلب شايع‌ترين بيمارى‌هاى قلبى در کودکان با شيوه ۸ مورد در هر ۱۰۰۰ تولد زنده است. کودکان مبتلا به CHD بيشتر در معرض داشتن نقايص مانند فيستول تراکئوازوفاژيال، اختلالات کليه و فتق ديافراگمى هستند. عوارض شامل نارسائى احتقانى قلب، آندوکارديت عفوني، مرگ ناگهانى و سکته مغزى به‌علت آمبولى است. ناهنجارى‌هاى مادرزادى قلب معمولاً براساس وجود يا عدم وجود سيانوز تقسيم مى‌شوند با اين حال در بروز تظاهرات بالينى تغييراتى وجود دارد.


بيمارى‌هاى مادرزادى قلب بدون سيانوز شامل موارد زير است:


۱. ضايعات انسدادى (جريان خون ريوى طبيعى است)


- تنگى دريچه شريان آئورت (A.S)


- تنگى دريچه شريان ريوى (P.S)


- کوارکتاسيون آئورت (CO.A)


۲. شانت‌هاى چپ به راست (جريان خون ريوى افزايش يافته است)


- کانال شريانى باز (PAD)


- نقص ديواره بين دهليزى (ASD)


- نقص ديواره بين بطنى (VSD)


بيمارى‌هاى مادرزادى با سيانوز شامل موارد زير است:


۱. شانت راست به چپ (جريان خون ريوى کاهش يافته است)


- تترالوژى فالوت


- آترزى تريکوسپيد


۲. اختلاط جريان خون قلبي


- جابه‌جائى شريان‌هاى بزرگ


- ناهنجارى‌هاى کامل در بازگشت وريدى‌هاى ريوي


- ترانکوس آرتريوسوس (Truncus arteriosus)


- سندروم قلب چپ هيپوپلاستيک.

آموزش به خانواده و حفظ سلامتى

۱. خانواده در موارد ضرورى زير با دقت کافى نمايد:


- انجام واکسيناسيون کامل


- غذا و استراحت کافى فرزند


- پيشگيرى و کنترل عفونت


- معاينات منظم پزشکى و دندانپزشکى بايد انجام گيرد


- وسايل خاص مربوط به مراقبت در منزل، مانند اکسيژن فراهم باشد


۲. والدين و افراد ديگر (معلمين، همسالان و غيره) را تشويق کنيد تا با کودک در حد امکان رفتارى طبيعى داشته باشند.