بافت‌هاى حاصل از اسمير مخاط دهان، خون محيطي، مغز استخوان، پوست و در بعضى موارد بافت بيضه براى مطالعه کروموزوم‌ها استفاده مى‌شوند. بيشترين اطلاعات از کشت سلول‌ها به‌دست مى‌آيد. سلول‌ها، که عموماً از سلول‌هاى سفيد خون محيطى هستند، در محيط مناسب کشت داده شده و براى سه روز در انکوباتور نگهدارى مى‌شوند. سپس کلشى‌سين به آن اضافه مى‌شود تا سلول‌ها را در مرحله متافاز متوقف کند. بعد از ۳ تا ۵ ساعت انکوباسيون ديگر، سلول‌ها در داخل محلول هيپوتونيک قرار داده مى‌شوند. اين محلول باعث مى‌شودکه سلول‌ها باد کرده و کروموزوم‌ها در داخل سلول‌ها پراکنده شوند. بعد از آن سلول‌ها ثابت شده، رنگ‌آميزى مى‌شوند و کروموزوم‌هاى آنها مورد مطالعه قرار مى‌گيرند. آخرين کشف در ژنتيک سلولى رنگ‌آميزى فلوئورسنت کروموزوم‌ها است. نشان داده شده است که کروموزوم‌هاى انسانى که با هيدروکلريدکيناکرين [آتابرين (Atabrin)] يا کيناکرين‌موستارد (Quinacrine mustard) رنگ‌آميزى مى‌شوند، فلوئورسنت جداگانه‌اى را نشان خواهند داد.