مفهومى که نهايتاً به نيازهاى برآورده نشده، در تنظيم خانواده تبديل شد در دهه ۱۹۶۰ به‌ وجود آمد. در اين سال‌ها داده‌هاى حاصل از بررسى‌هاى مربوط به ميزان آگاهي، نگرش و عملکرد (KAP) در مورد تنظيم خانواده فاصله‌اى را بين مقاصد زنان در مسائل بارورى و رفتار آنان نشان داد. اصطلاحى که خيلى رايج شد و توضيح ‌دهنده وضعيت اين گروه بود، خلاء ”KAP - gap - KAP“ مى‌باشد. اولين مقاله‌اى که اصطلاح ”نيازهاى برآورده نشده“ را استفاده کرد در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. در سال ۱۹۷۸، براساس داده‌هاى حاصل از بررسى جهانى بارورى که در پنج کشور آسيائى انجام شد، Charles westoff، اولين برآورد مقايسه‌اى نيازهاى برآورده نشده را براى کنترل مواليد انتشار داد.


بسيارى از زنانى که از نظر جنسى فعال هستند، ترجيح مى‌دهند که حامله نشوند معهذا خود و شريک جنسى آنها از هيچ روش پيش‌گيرى از باردارى هم استفاده نمى‌کنند. اين زنان به ‌عنوان کسانى که ”نياز برآورده‌ نشده‌اي“ براى تنظيم خانواده دارند محسوب مى‌گردند. اين مفهوم معمولاً براى زنان ازدواج کرده به ‌کار مى‌رود. ولى مى‌تواند براى زنان ازدواج نکرده که از نظر جنسى فعال هستند و نيز براى مردان هم به‌ کار رود اما اندازه‌گيرى آن فقط محدود به زنان ازدواج کرده است. نياز برآورده نشده مى‌تواند يک مفهوم قوى در تنظيم خانواده باشد و تلاشى را در برنامه تنظيم خانواده ايجاد مى‌کند تا بتوان به ميليون‌ها زنى هم که نگرشى مشابه استفاده‌ کنندگان از وسايل پيش‌گيرى از باردارى دارند ولى به دليلى يا دلايلى از اين وسايل استفاده نمى‌کنند، دسترسى يافته و ارائه خدمت کرد.


دلايل زير از رايج‌ترين دلايل براى نيازهاى برآورده نشده مى‌باشند: خدمات نامطلوب و خدماتى که رضايت فرد را جلب نمى‌کنند، نبود آگاهي، ترس از عوارض روش‌هاى پيش‌گيرى از باردارى و مخالفت از طرف شوهر يا بستگان. نياز برآورده نشده بر اساس پاسخ زنان به پرسش‌هاى انجام شده در پژوهش‌ها تعريف مى‌شود.


گزارشات جمعيت، در سال ۱۹۹۶ برآورد کرده است که حدود ۱۰ ميليون زن در کشورهاى در حال توسعه نياز برآورده نشده دارند. در هند شمار زنان ازدواج کرده با نياز برآورده نشده بيشتر از ساير کشورها است و حدود ۳۱ ميليون نفر مى‌باشند. در کشورهاى در حال توسعه به‌ طور کلي، به استثناء چين، حدود ۲۰ درصد زنان ازدواج کرده در سن بارورى نياز برآورده نشده دارند.


اختلافات زيادى بين اين درصدها در مناطق و کشورهاى مختلف وجود دارد. بيشترين سطح نياز برآورده نشده در آفريقاى sub - saharan مى‌باشد. در اين منطقه در بعضى کشورها بيشتر زنان ازدواج کرده به‌ جاى اينکه روش‌هاى پيش‌گيرى از باردارى استفاده کنند، نياز برآورده نشده دارند. به ‌هر حال به ‌خاطر جمعيت زياد در قاره آسيا، همان‌‌طور که در جدول (نياز برآورده نشده، بررسى‌هاى بهداشتى و جمعيت‌شناختى در بعضى کشورهاى آسيائي) نشان داده شده است، بيشتر زنانى که نياز برآورده نشده دارند، در اين قاره زندگى مى‌کنند.

جدول نياز برآورده نشده، بررسى‌هاى بهداشتى و جمعيت‌شناختى در بعضى کشورهاى آسيائى

کشور و سال بررسى
تعداد نيازهاى
برآورده نشده
(ضرب‌ در ۱۰۰۰)
درصد زنان ازدواج
کرده در سن بارورى
با نياز برآورده نشده
درصد زنان ازدواج
کرده در سنين بارورى
که از روش‌هاى جلوگيرى
از باردارى استفاده مى‌کنند
کل فاصله‌گذارى
محدود
کردن
کل فاصله‌گذارى
محدود
کردن
هند (۱۹۹۲) ۳۱۰۰۵ ۲۰ ۹ ۱۱ ۴۱ ۳ ۳۷
بنگلادش (۱۹۹۴) ۴۴۰۰ ۱۸ ۱۰ ۸ ۴۵ ۱۱ ۳۴
نپال (۱۹۹۱) ۹۷۰ ۲۸ ۱۲ ۱۵ ۲۳ ۱ ۲۲
پاکستان (۹۱ - ۱۹۹۰) ۵۷۳۸ ۳۲ ۱۷ ۱۵ ۱۲ ۲ ۱۰
سرى‌لانکا (۱۹۸۷) ۳۳۲ ۱۲ ۷ ۵ ۶۲ ۱۳ ۴۹
تايلند (۱۹۸۷) ۹۹۹ ۱۱ ۶ ۶ ۶۶ ۱۶ ۵۰
اندونزى (۱۹۹۱) ۴۴۲۷ ۱۴ ۸ ۶ ۵۰ ۱۹ ۳۱
فيليپين (۱۹۹۳) ۲۵۱۲ ۲۶ ۱۳ ۱۳ ۴۰ ۹ ۳۱