تعاريف متعددى از تنظيم خانواده شده است. يک کميته کارشناسى سازمان جهانى بهداشت در سال ۱۹۷۱ تنظيم خانواده را اين چنين تعريف کرده است: ”روش انديشه و زندگى که به‌ صورت داوطلبانه و بر پايه آگاهي، بينش و تصميم‌گيرى مسئولانه توسط افراد و زوجين، در جهت ارتقاء بهداشت و بهزيستى خانواده‌ها اتخاذ مى‌شود و از اين‌رو در توسعه اجتماعى کشور سهم مؤثرى دارد“.


کميته کارشناسى ديگر تنظيم خانواده را به ‌صورت زير تعريف و توصيف کرده است: تنظيم خانواده به کارهائى اطلاق مى‌شود که به افراد کمک مى‌کند تا به اهداف معين زير دست يابند:


- پرهيز از تولد کودکان ناخواسته


- خواسته بودن حاملگى‌ها


- تنظيم فاصله بين حاملگى‌ها


- کنترل زمان تولدها براساس سن والدين


- معين کردن تعداد بچه‌ها در خانواده