۱. شخص - اتاق

درجهٔ ازدحام و تراکم جمعيت را با عدد شخص اتاق بهتر مى‌توان بيان کرد. و آن عبارت است از تعداد افراد خانوار بخش بر شمار اتاق‌هاى آن خانه. و از اين نظر استانداردهاى زير پذيرفته شده‌اند:


يک اتاق ۲ نفر
دو اتاق ۳ نفر
سه اتاق ۵ نفر
چهار اتاق ۷/۵ نفر
پنج اتاق ۱۰ نفر


و به ازاء هر اتاق ديگر دو نفر مى‌توان افزود.


۲. کف - فضا (ى اتاق)

استانداردهاى پذيرفته‌شده عبارتند از:


۱۱۰ پاى مربع يا بيشتر ۲ نفر
۷۰ - ۵۰ پاى مربع ۰/۵ نفر
۱۰۰ - ۹۰ پاى مربع ۱/۵ نفر
کمتر از پنجاه پاى مربع هيچ
۹۰ - ۷۰ پاى مربع ۱ نفر


(يک کودک کمتر از دوازده ماهه در شمار بالا نمى‌آيد و کودک بين يک تا ده ساله نيم واحد شمرده مى‌شود).


۳. جدا بودن دو جنس

هر گاه دو شخص نه ساله و بيشتر از دو جنس مخالف (که زن و شوهر نباشند) ناچار به خوابيدن در يک اتاق باشند تراکم به‌شمار مى‌آيد.