بيمارى‌هاى دستگاه تناسلى به‌قدرى فراوان و شايعه هستند که ذکر تمامى آنها در اين مختصر نمى‌گنجد و اصولاً ضرورياتى نيز به شناخت همه آنها که خارج از تخصص اين مجموعه است احساس نمى‌گردد معهذا جهت آشنايى خوانندگان محترم، برخى از اين اختلالات و بيمارى‌ها را فهرست‌وار ياد‌آور شده و ضمن مطالعه مختصر بيمارى‌هاى مقاربتي، نظر کوتاهى بر اشکال غير طبيعى دستگاه تناسلى خواهيم داشت.