دستگاه تنفس در انسان از دو قسمت تشکيل شده است که عبارتند از:


۱. راه‌هاى هوايى که محل ورود و خروج هوا به شش‌ها هستند و شامل بيني، حلق، حنجره، ناي، نايژه‌ها و نايژک‌ها هستند.


۲. شش‌ها يا اعضاى اصلى تنفس که عمل تبادل گازهاى اکسيژن وانيدريد کربنيک بين هوا و خون را برعهده دارند.