تنظيم جريان و گردش خون در بدن به‌وسيلهٔ قلب انجام مى‌گيرد. قلب عضوى است ماهيچه‌اي، تقريباً به اندازه يا کمى بزرگ‌تر از مشت بسته و به وزن تقريبى ۳۰۰ گرم که در قفسه سينه و در بين دو ريه جاى گرفته است. قلب درون کيسهٔ ظريفى به‌نام آبشامه قلب قرار دارد که محتوى مايعى است و قلب را در برابر فشارها و ضربات مکانيکى حفظ مى‌کند، ضمناً رگ‌هاى مختلفى که به قلب متصل هستند آن را در جاى خود نگه مى‌دارند. ديوارهٔ قلب از خارج به داخل از سه لايه پريکارد، ميوکارد، آندوکارد تشکيل شده است. درون قلب ۴ حفره وجود دارد که دو تا بالايى دهليز و دو تاى پائينى بطن ناميده مى‌شوند. دهليز راست با بطن راست توسط يک دريچه سه لتى ارتباط دارد و دهليز چپ با بطن چپ توسط يک دريچه دو لتى به‌نام ميترال مربوط است. بين دهليزها و نيز بطن‌ها ارتباطى وجود ندارد و يک ديواره ماهيچه‌اى آنها را از يکديگر مجزا مى‌کند.

دهليز راست

قسمت بالايى و راست قلب را تشکيل مى‌دهد و ديوارهٔ نازکى دارد. خون از تمام قسمت‌هاى بدن، به‌استثناى شش‌ها به‌وسيلهٔ سه سياهرگ ”وريد“ به داخل آن مى‌ريزد. اين سه سياهرگ عبارتند از:


الف- بزرگ سياهرگ زيرين که خون قسمت‌هاى بالاى بدن ”قفسهٔ سينه، سر و گردن و اندام‌هاى فوقاني“ را به دهليز راست مى‌آورد.


ب- بزرگ سياهرگ زيرين که خون قسمت‌هاى پائين ”شکم و اندام‌هاى تحتاني“ را در دهليز راست مى‌ريزد.


ج- سينوس کورونر (Coronary Sinus)، که خون تيرهٔ قسمت اعظم ماهيچهٔ قلب را به دهليز راست مى‌آورد.


سرانجام خون سياهرگى از دهليز راست وارد بطن راست مى‌شود.

بطن راست

قمست راست و پائين قلب را تشکيل مى‌دهد و جدار آن از دهليز راست کلفت‌تر است. تنهٔ سرخرگ ششي، که خون تيره و تصفيه نشده را به شش‌ها مى‌برد، از سطح بالايى اين بطن شروع مى‌شود. در مبدأ اين سرخرگ دريچهٔ سرخرگ ششى قرار دارد.

دهليز چپ

قسمت چپ و بالاى قلب را تشکيل مى‌دهد و کمى از دهليز راست کوچک‌تر است ولى ديواره کلفت‌ترى دارد. چهار سياهرگ ششى به آن مى‌ريزند و خون اکسيژن‌دار شش‌ها را به دهليز چپ مى‌آورند. خون از دهليز چپ با انقباضات آن وارد بطن چپ مى‌شود.

بطن چپ

قسمت پائين و چپ قلب را تشکيل مى‌دهد و تقريباً تمام رأس قلب از اين بطن درست شده است. ضخامت جدار اين بطن سه برابر ضخامت بطن راست مى‌باشد. خونى که از دهليز چپ وارد بطن چپ گرديده توسط سرخرگ آئورت که در قسمت بالا و راست اين بطن قرار دارد با فشار به تمام قسمت‌هاى بدن به جز شش‌ها مى‌رود.