دشوارى‌هاى رفتارى کودکان را مى‌توان به‌شرح زير طبقه‌بندى کرد:


- دشوارى‌هائى که ماهيت ضداجتماعى دارند؛ مانند: دزدي، دروغ‌گوئي، قماربازي، ستم، خراب‌کارى و تجاوز جنسي.


- اختلا‌ل‌هاى عادتي؛ مانند: مکيدن شست، جويدن ناخن، استمناء، و شب‌شاشي.


- اختلال‌هاى شخصيتي؛ مانند: حسادت، پرخاش‌گري، کم‌روئي، ترسوئي، ترس و اضطراب، غيراجتماعى بودن، تظاهرات هيسترى و داشتن خيال‌هاى باطل.


- ناراحتى‌هاى روان - تني؛ مانند: لرزش، سردرد، تنگى نفس، افسردگي، هذيان و توهم.


- دشوار‌ى‌هاى آموزشي؛ مانند: عقب ماندن در تحصيل، ترس از مدرسه (School Phobia).


بعضى از اين دشوارى‌هاى رفتارى به نقيصه‌هاى عقلي، برخى به بيمارى‌هاى عضوي، و بعضى ديگر به نارسائى‌هاى سازگارى با محيط‌زيست بيرونى مربوط مى‌شوند.