مراحل چرخهٔ مادرى عبارتند از:


- لقاح


- دورهٔ باردارى يا پيش از زايمان


- دورهٔ زايمان


- دورهٔ پس از زايمان


- دورهٔ بين باردارى‌ها


لقاح در بخش بيرونى لوله‌هاى فالوپ روى مى‌دهد، مرحلهٔ تقسيم تخم بارور يک‌باره آغاز شده و به‌سرعت پيش مى‌رود. پس از هشت تا ده روز تخم بارور به زهدان مى‌رسد و باز هم تقسيم ياخته‌ها با سرعت ادامه مى‌يابد. در فرآيند تقسيم ياخته‌ها و تمايز (‌‌Differentiation) آنها همهٔ اندام‌ها و بافت‌هاى بدن شکل مى‌گيرند.


مراحل رشد را مى‌توان به‌شرح زير بخش کرد:


۱. دورهٔ پيش از زايمان


- تخم (روز صفر تا چهاردهم)


- رويان (Embryo) (روز چهاردهم تا هفتهٔ نهم)


- جنين (Foetus) (هفته نهم تا زمان زايمان)


۲. نوزادان نارس


- (زايمان بين هفتهٔ بيست و هفتم تا سى و هفتم)


۳. نوزادان به هنگام


- (به‌طور متوسط ۲۸۰ روز)