- سن: مرگ‌هاى گروه سنى کمتر از يک سال در کشورهاى رو به‌ رشد بيش از بيست درصد مرگ‌ها را شامل مى‌شود. نزديک به نيمى از اين مرگ‌ها در ماه نخست (دورهٔ نوزادي) زندگى روى مى‌دهد و مرگ نوزادان هم نيمى در هفتهٔ نخست پيش مى‌آيد. خطر مرگ در بيست و چهار تا چهل و هشت ساعت اول زندگى از همه بيشتر است. اين دشوارى در مناطق روستائى به‌ علت نبود مراقبت‌هاى تخصصى مامائى حادتر است.


- جنس: در حالى‌که در همهٔ کشورهاى پيشرفته ميرائى پسران بيش از مرگ دختران است ولى در بعضى کشورهاى رو به رشد (از جمله هندوستان) از سن يک ماهگى (دورهٔ پس از نوزادي) به‌ بعد همواره مرگ دختران بيش از پسران است. جامعه‌شناسان اين پديده را به عوامل اجتماعى نامساعد براى دختران منسوب مى‌کنند، زيرا در بعضى جوامع دختران شهروند درجهٔ دو به‌شمار مى‌آيند.