ميزان ميرائى کودکان عبارت است از شمار مرگ‌هاى کودکان يک تا چهار ساله در هزار کودک همين گروه سنى در يک سال معين. با اين ترتيب اين ميزان، ميرائى شيرخواران را شامل نمى‌شود.


براى محاسبهٔ ميزان ميرايى کودکان فرمول زير به‌کار مى‌رود:


ميزان ميرائى کودکان = (a / s)1000


a = شمار مرگ کودکان يک تا چهار ساله در مدت يک سال
s = شمار همهٔ کودکان گروه سنى يک تا چهار ساله در وسط همان سال


در کشورهاى توسعه نيافته اين ميزان تا پنجاه در هزار مى‌رسد در حالى‌که در کشورهاى کاملاً پيشرفته بين ۴/۰ در هزار و کمتر است. ميزان ميرائى کودکان براى نشان دادن وضع اجتماعى يک کشور از ميزان ميرائى شيرخواران خالص‌تر است اين ميزان خطرات بهداشتى محيط زيست نامناسب (يعنى سوءتغذيه، بدى بهداشت، عفونت‌ها و حوادث) را منعکس مى‌کند و شامل عوامل اقتصادى ويژگى‌هاى آموزشى و فرهنگى خانواده هم هست. در گروه سنى يک تا چهار ساله، سال دوم دوره‌اى است که بيش از همه خطر مرگ کودکان را به‌همراه دارد.