به تازگى بر اثرهاى زيست‌شناختى روشنائى بسيار توجه مى‌کنند. اين نکته که روشنائى روز به‌صورت in vitro (در شيشه آزمايش) بيلى‌روبين را به ترکيبات ساده تبديل مى‌کند به‌عنوان يک اقدام درمانى در يرقان نوزادان نارس مبتلا به افزايش بيلى‌روبين خون به‌کار گرفته مى‌شود، ديگر اثرهاى زيست‌شناختى روشنائى عبارتند از: اثر بر آهنگ زيست‌شناختى گرماى بدن، فعاليت بدني، تحريک ساخته شدن ملانين، فعال کردن پيش ويتامين D، ترشح غدهٔ فوق‌‌کليوى و مصرف غذا.