چون ۹۵ درصد بيماران روانى را بدون بسترى کردن يا با بسترى کردن در بيمارستان‌هاى محلى مى‌توان درمان نمود، گرايش کنونى بر ادغام کامل خدمات بهداشت روانى در ديگر خدمات بهداشتى است. برنامهٔ بهداشت روانى جامعه شامل همهٔ امکانات وابسته به جامعه براى هرگونه پيشگيري، درمان و بازتوانى است. فلسفهٔ خدمات جامع بهداشت روانى شامل اجزاء ضرورى زير است:


۱. خدمات بسترى


۲. خدمات سرپايى


۳. بسترى کردن نسبى


۴. خدمات فورى


۵. خدمات تشخيصى


۶. خدمات پيش از مراقبت و پيگيرى بعدى از جمله نگهدارى کودکان در دارالتأديب و بازديد از خانه


۷. خدمات آموزشى


۸. خدمات پژوهشى و ارزشيابى.