سلامت روانى تنها نداشتن بيمارى روانى نيست. اشخاصِ از نظر روانى سالم سه ويژگى عمده دارند:


۱. نسبت به خود احساس آرامش دارند، يعنى به‌طور نسبتاً معقولى احساس امنيت و کفايت مى‌کنند، توانايى خود را نه بيش از اندازه و نه کمتر از اندازه ارزيابى مى‌کنند. کمبودهاى خود را مى‌پذيرند و به خود احترام (self-respect) مى‌گذارند.


۲. اشخاص از نظر روانى سالم حقوق ديگران را رعايت مى‌کنند، يعنى مى‌توانند به ديگران علاقه‌مند شده و آنها را دوست بدارند و احساس دوستى دارند که ارضاءکننده و مداوم است، و مى‌توانند خود را به‌عنوان بخشى از يک گروه احساس کنند بدون آنکه در گروه غرقه شوند و مى‌توانند دوستى و اطمينان ديگران را جلب کنند و مسؤوليّت خود را نسبت به همسايگان و همکاران خود انجام دهند.


۳. اشخاص از نظر روانى سالم مى‌توانند نيازهايِ زندگى خود را برآورده سازند. و در برابر دشوارى‌هايى که در زندگى آنها پيش مى‌آيد کارى انجام دهند، و مى‌توانند به‌خود بيانديشند و تصميم بگيرند، براى خود اهداف معقولى برگزينند، مسؤوليت‌هاى روزمرهٔ خود را پيش ببرند، آنان تحت تأثير عواطف ترس، خشم عشق يا گناه خود ضربه نمى‌خورند.