مقصود خدمات مراقبت‌هاى بهداشتى افزايش سطح سلامت جامعه است. در پرتو بهداشت براى همه تا سال ۲۰۰۰ ميلادى بايد اهداف به‌دست آمده به صورت: کاهشِ ميزان ابتلاء، ميرائي، افزايش اميد زندگي، کاهش رشد جمعيت، بهبود وضعيت تغذيه‌اي، تدارک بهسازى اساسي، نيروى انسانى مورد نياز براى بهداشت و توسعهٔ منابع و برخى ديگر پارامترهائى مانند فرآورده‌هاى خوراکي، ميزان باسوادي، کاهش سطح فقر و ... تعيين شوند.


در کشورهاى گوناگون حيطهٔ خدمات بهداشتى متفاوت و متأثر است از: دشوارى‌هاى کلى و در حال تغيير کشوري، استانى و محلي، نيازها و هم‌چنين منابع موجود براى ارائهٔ اين خدمات و طرز بينش مردم.


اينک همگان بر اين باور هستند که خدمات بهداشتى بايد: جامع، در دسترس، و مورد قبول مردم باشد و طيفى از مشارکت مردم را فراهم کند، و با بهائى که مردم و جامعه از عهدهٔ پرداخت آن برآيند موجود باشد. اين نکات اجزاء ضرورى مراقبت‌هاى بهداشتى اوليه است که بخش تلفيق يافتهٔ نظام بهداشتى کشور را تشکيل مى‌دهد و کارهاى مرکزى و عوامل اصلى اجراء خدمات بهداشتى است.