تشنج معمولاً همراه با تب بالا، ضربه به سر، مسموميت و صرع به‌وجود مى‌آيد. تشنج شديد رويداد شگفت‌آورى است که با حرکات لرزشى غيرقابل مهار و اغلب بيهوشى همراه است. آرام باشيد. سعى نکنيد هنگام تشنج جلوى بيمار را بگيريد ولى کليه اجسامى را که در صورت شکستن باعث آسيب مى‌شوند از دسترس دور کنيد. سعى کنيد بيمار را روى زمين بخوابانيد و سر او را به يک طرف بگردانيد تا بزاق و مواد استفراغ‌شده از دهان خارج مى‌شود.


هيچ‌گاه اجسام سفت مخصوصاً انگشتان خود را بين دندان‌هاى بيمار نگذاريد. اجازه دهيد بيمار بعد از حمله استراحت کند ولى هيچ خوردنى يا آشاميدنى به او ندهيد. فوراً در جستجوى کمک پزشکى باشيد.


نحوه برخورد با تشنج
نحوه برخورد با تشنج

نحوه برخورد با تشنج

هنگامى‌که حرکات تحريکى بيماران صرعى يا ساير مبتلايان به تشنج متوقف شد، بيمار بايد سريعاً و به آرامى در وضعيت راحتى (وضعيت خوابيدهٔ ساده) مطابق شکل فوق قرار داده شود. اين اقدام از ايجاد خفگى جلوگيرى مى‌کند و خواب آسوده‌اى را فراهم مى‌سازد. هنگام تشنج اندام‌هاى بيمار نبايد محکم گرفته شود و يا بازو در وضعيت به ظاهر مناسب قرار داده شود. هيچ کوششى نيز نبايد براى باز کردن دهان بيماران به‌عمل آيد، زيرا آنها زبان خود را گاز نمى‌گيرند ولى در صورت وارد کردن جسم خارجى به دهان خود ممکن است دچار شکستگى دندان‌ها و يا حتى فک شوند.