سال‌ها بيش از حد در معرض نور خورشيد قرار گرفتن تأثيرات زيادى روى پوست مى‌گذارد. هيچ يک از اين تأثيرات مطلوب نيست و برخى از آنها مثل سرطان پوست مى‌تواند مهلک باشد. چهار اثر عمده‌اى که مواجههٔ طولانى با نور خورشيد روى پوست ايجاد مى‌کند عبارتند از: تغيير رنگ ناشى از دگرگونى رنگدانه‌هاى پوست، شاخى شدن پوست در اثر نور خورشيد، پيرى زودرس، و سرطان پوست.