مغز توسط يک غشاى سه لايه به‌نام منتژ (پرده مغز) پوشيده شده است. لايه خارجى که به آن سخت‌شامه گويند محکم به قسمت داخلى جمجمه چسبيده است. نرم شامه نيز محکم به مغز چسبيده است و غشاى عنکبوتيه بين اين دو قرار دارد. بين نرم‌شامه و عنکبوتيه فضائى به‌نام فضاى زير عنکبوتيه وجود دارد که به‌طور طبيعى از منابع پر شده است. خونريزى مى‌تواند در داخل يا خارج هرکدام از اين لايه‌ها بروز کند، اگرچه علل آن معمولاً متفاوت است.


خونريزى در خارج سخت‌شامه را خونريزى خارج سخت‌شامه‌اى گويند در حالى‌که خونريزى زير آن را خونريزى زير سخت‌شامه‌اى مى‌نامند. هر دو نوع اين خونريزى‌ها در اثر ضربه به سر ايجاد مى‌شود که به پارگى عروق خونى مى‌انجامد. علائم در طى ۲۴ ساعت بعد از ضربه ايجاد مى‌شود و شامل سردرد، گيجي، خواب‌آلودگي، تهوع و استفراغ است که مى‌تواند منجربه اغماء و مرگ شود.


خونريزى زير نرم‌شامه همان خونريزى سکتهٔ مغزى است که در بالا تشريح شد.


خونريزى زير غشاى عنکبوتيه در اثر سکته مغزى يا پارگى عروق خونى مغز بروز مى‌کند. اغلب پارگى در محل گشادى موضعى شريان (اتساع موضعى عروق خونى سست‌شده) يا در يک ناهنجارى شريانى وريدى (يک تودهٔ فراخ و باز از عروق خونى که تمايل به خونريزى دارد) ايجاد مى‌شود. علائم خونريزى زير عنکبوتيه مشابه خونريزى زير سخت‌شامه است و ممکن است شامل سفتى گردن و حساسيت به نور روشن (ترس از نور) باشد. سردرد به‌خصوص ممکن است شديد باشد.