داءالرقص هانتينگتون يک بيمارى ارثى است که با حرکات عجيب و غيرقابل مهار، شکلک درآوردن، ابهامات تکلمى و نهايتاً زوال عقلى مشخص مى‌شود. عبارت داءالرقص از شيوهٔ گام برداشتن اين بيماران گرفته شده است که گاهى به‌نظر مى‌رسد شبيه يک‌نوع رقص عجيب است. شروع علائم معمولاً در ميانسالى بروز مى‌کند و همواره بيمارى سابقهٔ خانوادگى دارد. درمان قطعى براى اين بيمارى وجود ندارد ولى حرکات غيرطبيعى را مى‌توان به‌طور نسبى با داروهاى مناسب مثل کلرپرومازين (chlorpromazine) و هالوپريدول (Haloperidol) برطرف کرد. مشاورهٔ ژنتيکى اهميت دارد زيرا نيمى از فرزندان والدين مبتلا در خطر بروز بيمارى هستند. در حال حاضر آزمايش قطعى براى تعيين اينکه کدام فرزند مبتلا خواهد شد، وجود ندارد ولى آزمايش‌هاى ژنتيکى مى‌تواند مشخص کند چه کسانى در خطر بالا يا پائين بروز بيمارى هستند. اين آزمايش‌ها همواره بايد توأم با مشاوره براى حمايت‌هاى روان‌شناسى باشد.