اين گروه از اختلالات با تخريب سلول‌هاى عصبى خاص در مغز و نخاع مشخص مى‌شود. علت استحالهٔ عصبى هنوز ناشناخته است ولى پيشرفت‌هاى اخير در پزشکى طول زندگى و کيفيت آن را در بسيارى از موارد بهبود بخشيده است.