اگر خود شما عهده‌دار هزينه‌هاى بيمارستانى هستيد و يا قسمتى از آن را که تحت‌پوشش بيمه نيستند بايد بپردازيد. حتماً علاقه داريد روش‌هائى را که هزينه‌ها را بدون لطمه زدن به کيفيت درمانى کاهش مى‌دهد، بدانيد.


ـ از پزشک خود سؤال کنيد که آيا قبل از بسترى شدن مى‌توانيد آزمايش‌ها و پرتونگارى‌هاى لازم را به‌طور سرپائى يا در آزمايشگاه‌هاى بيرون بيمارستان انجام دهيد. انجام آزمايش‌ها خارج از بيمارستان ارزان‌تر است و شما احتمالاً يک يا چند روز در بسترى شدن صرفه‌جوئى مى‌کنيد.


ـ از پزشک خود بپرسيد که آيا بسترى شدن تنها راه درمان است. مثلاً بسيارى از اقدامات جراحى که قبلاً نيازمند بسترى شدن در بيمارستان بود در حال حاضر به‌طور سرپائى انجام مى‌شود.


ـ بسيارى از نمايندگان بيمه قبل از بسترى شدن در موارد غيرفوريتى (غيراورژانس) و مدت کوتاهى بعد از بسترى شدن فوريتى (اورژانس) خواستار کسب مجوز هستند. اطمينان حاصل کنيد که اين مجوزها دريافت شوند.


ـ ببينيد آيا بيمه شما خواستار جويا شدن نظر پزشک ديگر در مورد درمان تجويز شده هست يا نه.


ـ در صورت‌حساب خود دقت کنيد و ببينيد بيش از روزهائى که بسترى بوده‌ايد يا براى اقداماتى که انجام نشده است، براى شما هزينه‌اى منظور نشده باشد. به خاطر داشته باشيد که برخى بيمه‌ها براى آزمايش‌هاى معمولى بيمارستانى که با دستور پزشک نباشند وجهى پرداخت نمى‌کنند. هنگام انجام اولين آزمايش خون يا ادرار، سؤال کنيد که آيا اين اقدامات طبق تجويز پزشک بوده است يا نه.