جمع نمرات ميزان خطر اقدامات پيشنهادى
۱۵ - ۶ به‌طور مطلوبى زير حد متوسط است اقدامات مناسب خود را ادامه دهيد. شما در محدوده قابل قبول قرار داريد.
۲۱ - ۶ در حد متوسط است به عوامل خطرى که در حد بالائى قرار دارند توجه کنيد و سعى کنيد موارد قابل مهار ار تغيير دهيد.
۲۹ - ۲۲ در حد مرزى است براى تنظيم يک برنامهٔ قلبى عروقى و کاهش عوامل خطرى که در حد بالائى قرار دارند با پزشک تماس بگيريد.
۳۹ - ۳۰ در حد قابل توجهى است براى معاينهٔ کامل و گرفتن نوار قلبى با پزشک تماس بگيريد.
۵۰ - ۴۰ در حد بالائى است براى معاينهٔ کامل و گرفتن نوار قلبى با پزشک تماس بگيريد.
بالاتر از ۵۰: در حد خطرناکى است عوامل خطرساز بايد کاهش يابند، همين الان اقدام کنيد!