آپانديس يک کيسهٔ کوچک کرمى شکل است که از قسمت اول روده بزرگ (بخش صعودي) به داخل شکم امتداد يافته است. اگرچه آپانديس در خرگوش نقش مهمى در هضم غذا دارد ولى در انسان کارى جز بيمار شدن انجام نمى‌دهد. التهاب معمولاً هنگامى پديد مى‌آيد که آپانديس توسط غذا يا ذرات خارجى مسدود و منجر به عفونت شود. اگر التهاب آپانديس درمان نشود اين عضو به داخل شکم پاره مى‌شود و باعث التهاب صفاق يا آبسهٔ شکمى مى‌گردد. علائم عبارتند از: درد شکم (اغلب در قسمت راست و تحتانى شکم متمرکز است)، تهوع، استفراغ.

درمان

اين عارضه يک فوريت جراحى است. برداشن آپانديس ملتهب (آپاندوکتومي) و درمان التهاب صفاق شفابخش است. اگر هنگام جراحى آبسه‌اى يافت شد، تخليه مى‌شود و با آنتى‌بيوتيک درمان مى‌گردد. در اين شرايط برداشتن آپانديس بيمار اغلب تا بهبودى آبسه به تأخير مى‌افتد.