حساسيت داروئى

برخى داروها مثل پنى‌سيلين واکنش ايمنى واقعى ايجاد مى‌کنند. با وجود اين بسيارى از اين واکنش‌ها در اثر حساسيت غيرعادى به دارو ايجاد مى‌شوند. اين پديده اغلب ايديوسنکرازى (حساسيت غيرعادى به يک ماده که در يک فرد به‌طور خاص وجود دارد - م.) خوانده مى‌شود تا از واکنش‌هاى حساسيتى واقعى متمايز گردد. نمونهٔ آن وز وز گوش همراه با حساسيت به آسپيرين است. داروهائى مثل کينين، کينيدين، سولفاناميدها، برخى آنتى‌بيوتيک‌ها و ضداضطراب‌ها مى‌توانند با مقاديرى که توسط اکثر افراد به‌خوبى تحمل مى‌شوند، ايجاد کم‌خونى شديد کنند. واکنش‌هاى داروئى بسيار متنوع هستند و به‌ندرت قابل پيش‌بينى هستند. اگر هنگام مصرف يک دارو دچار علامت غيرقابل توجيهى شديد با پزشک خود تماس بگيريد. پزشک مشخص مى‌کند که اين علامت قابل انتظار، غيرمرتبط يا يک واکنش ايديوسنکرازى است. در مورد اخير قطع دارو ضرورت دارد.