- مادهٔ ۲۳۱:

راه‌هاى ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: