مادهٔ ۶۷۰

کسانى که به‌عنوان ورشکستگى به تقلب محکوم مى‌شوند به مجازات حبس از يک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۶۷۱

مجازات ورشکستهٔ به تقصير از شش ماه تا دو سال حبس است.

مادهٔ ۶۷۲

هرگاه مدير تصفيه در امر رسيدگى به ورشکستگى بين طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقيماً يا مع‌الواسطه از طريق عقد قرارداد يا به‌طريق ديگر تبانى نمايد به شش ماه تا سه سال حبس و يا به جزاء نقدى از سه تا هجده ميليون ريال محکوم مى‌گردد.